'Torba kanun teklifi' TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilip yasalaştı.

GÜNDEM 21.12.2019, 22:57 22.12.2019, 03:46
'Torba kanun teklifi' TBMM'de kabul edildi

Kanuna göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca tabiat parkı ve milli parklarda 29 sene vakit ile yatırımcılara kiraya verdiği alanların kira vakitleri 20 sene olarak tekrardan düzenlenecek. Yasa, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihalesi oluşturulan ya da sözleşmeye bağlanan kiralama işlemleri ile ilgili uygulanmayacak.

Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nun öngörülen planlamayla, Kültür ve Turizm Bakanlığınca sunulan kamu hizmetlerinde gereksinim duyulan taşınmaz mal alımları ile kültür ya da turizm yatırımlarına dair kamulaştırma bedelleri için  destek döner sermayeden sağlanabilecek.

Kamulaştırma Kanunu'na eklenmesi öngörülen maddeyle, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında 8 Aralık 2004'ten sonra yapılmış olan kamulaştırma iş ve işlemlerine dair davalarda husumet TOKİ'ye, bu tarihten önceki kamulaştırma iş ve işlemlerine dair davalarda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yöneltilebilecek.

İstimlak Kanunu uyarınca, kesinleşmiş mahkeme kararlarına istinaden yönetimler adına tescil edilen taşınmazların eski malikleri adına kamu bankalarına yatırılan fakat hak sahiplerine ödenmediği belirleme ile kamulaştırma bedelleri nedeniyle yönetimler aleyhine açılacak her türlü davada değer; taşınmazın yönetim adına tescil edildiği tarih, değerleme tarihi olarak temel alınarak ve o tarihteki nitelikleri gözetilerek tespit edilecek.
Tespit edilen bedel, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirtiler Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosundaki aylık değişim oranları temel alınarak dava tarihi itibarıyla güncellenerek hak sahiplerine ödenecek.

KDV istisnası uzatılacak

Yatırım ve üretimin teşvik edilmesi hedefiyle, sanayi sicil belgesini haiz Katma Değer Vergisi (KDV) mükelleflerine münhasıran imalat sanayisinde kullanılmak üzere oluşturulan yeni makine ve teçhizat teslimlerine dair KDV istisnası, 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak. Cumhurbaşkanına program zamanını 2 sene kadar uzatabilme yetkisi verilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığınca tabiat parkı ve milli parklarda 29 sene vakit ile yatırımcılara kiraya verdiği kampingler ve günübirlik tesisler ile konaklama unsuru sahibi olan mesire yerlerinin uzatılan vakitler dahil toplam vakitleri, yeni sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 20 senesi geçemeyecek. İşlemleri şimdilik sonuçlanmayanlar ile ilgili de bu vakit uygulanacak.
Uludağ gibi kayak tesislerinin bulunduğu yerlerde teleferik, telesiyej gibi mekanik tesis hatlarının kira vakiti, yatırım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle 20 senelik vakit kısıtlamasının dışında olacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun  Uygulama Şekli Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilerek, cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarih 1 Eylül 2020'ye ertelenecek.
Bu tarihe kadar asliye ceza mahkemelerinde oluşturulan duruşmalarda cumhuriyet savcısı bulunmayacak ve katılma hususunda cumhuriyet savcısının fikiri alınmayacak fakat verdiği hükümler ile tutuklamaya ya da salıverilmeye dair kararlara karşı cumhuriyet savcısının yasa yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya, cumhuriyet başsavcılığına gönderilecek.

Müze ve ören yerlerinde uygulanan su ve atık su tarifesi

Aboneliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, il kültür ve turizm müdürlükleri ya da bakanlığa bağlı döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğüne ait olan müze ve ören yerleri amacıyla belirlenecek su ve atık su tarifeleri, tüketim miktarına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarifesini de geçemeyecek.

Aboneliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, il kültür ve turizm müdürlükleri ya da bakanlığa bağlı döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğüne bağlı müze ve ören mekanlarında, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz, jeotermal akışkan ve buharın elde edilmesi, iletilmesi ve kullanılmasında oluşturulan su ve atık su tarifesi, kamu kurum ve kuruluşlarına oluşturulan su ve atık su tarifesinin yüzde 10'unu geçemeyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri için şimdilik ödenmemiş olan geçmiş su ve atık su kullanım borçları ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz ve buhar (akışkan) kullanım borçları tekrardan yapılandırılacak.

Buna göre, söz hususu borçların alacak asıllarının yüzde 50'sinin peşin ödenmesi kaydıyla su ve atık su, gaz, jeotermal akışkan ve buharın alacak asıllarının tamamı ile bu alacaklara bağlı her türlü cezalar ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek, başlatılan icra takipleri düşecek ve açılan davalar ile ilgili resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek. Yargılama gideri ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek.
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce verdiği ve infaz edilmeyen mahkeme kararlarına husus alacaklara dair de bu madde hükümleri uygulanacak ve yargılama gideri ile vekalet ücretinin tahsilinden vazgeçilecek.

İller Bankası, resmi daire olarak tanımlanan kurum ve kuruluşlar adına gerçekleştireceği ihalelere dair düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinden muaf tutulacak.

TÜSEB'de görevlendirilen öğretim üyelerine ilave ödeme

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) nitelikli akademik personel istihdamının sağlanabilmesini hedefleyen yasaya göre, TÜSEB'de görevlendirilen öğretim üyelerine ek ödeme yapılacak.

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı personeli Devlet Memurları Kanunu'na, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'ye, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında ise Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi olmayacak.
 

Orman Kanunu'na göre izin verdiği orman alanları ile belirlenen özel statülü orman alanlarında, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında sınırları belirleme ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları, Orman Genel Müdürlüğünün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları, tohum bahçesi, tohum meşceresi, gen koruma ormanları ve özel ağaçlandırma amacıyla tahsis edilmiş orman alanları orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına tescil edilemeyecek.

Güvenlik soruşturması usullerine dair planlama yasa önerilerinden çıkarıldı

Genel Kurulda, AK Parti'nin kabul edilen farklılık önergesiyle, Devlet Memurları Kanunu kapsamında memuriyete atanacaklara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması koşulu ile buna dair usul ve esasların tekrardan düzenleyen üç madde teklif metninden çıkarıldı.

Tekliften çıkarılan maddeler, güvenlik soruşturması ya da arşiv incelemesi neticesine göre atanmayan ya da atama onayı iptal edilen ya da sözleşmesi feshedilen şahıslar tarafından süresinde açılmış, yasa yolu aşamasında bulunanlar dahil görülmekte olan iptal davalarında planlamanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 güniçinde, süresinde açılacak iptal davalarında ise dava dilekçesinin idareye tebliğinden itibaren 30 gün içinde; yönetime resen, ilgililer ile ilgili güvenlik soruşturması ya da arşiv incelemesinin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre tekrardan yapılması hükmü düzenleniyor.

İlk defa ya da tekrardan kamu hizmeti ve görevlerine atanacak ve haklarında güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması yapılacak kişilerin, Anayasa'ya ve devlete sadakat ve bağlılık, terör örgütleriyle eylem birliği ortamında olmamak, bu örgütlere yardım etmemek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamak ya da kullandırmamak, bu örgütlerin propagandasını yapmamak ilke ve kuralları; kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği bulunup bulunmadığı ve ile ilgili rastgele bir tahdit olup olmadığı yönlerinden kamu hizmet ve görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak veri Değerlendirme Komisyonuna iletilecek.
Güvenlik soruşturması ve arşiv incelemesi, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Güvenlik Genel Müdürlüğü ve yerel mülki yönetim amirlikleri doğrulusunda yapılacak.

Güvenlik soruşturmasına dair maddelerin öneriten çıkarılmasının sonrasında söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, devlet memurluğuna girişte güvenlik soruşturması yapılmasına dair düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üstüne görüşmekte oldukları yasa önerilerinde Anayasa Mahkemesinin kararında belirtilen hususlar öneme alınarak üç maddede düzenleme yapılmasının öngörüldüğünü anımsattı.

Güvenlik soruşturmasının memuriyete alım süresince aranan şartlardan olması gerekliliğini ifade eden Bülbül, "Görüş ve değerlendirmelerimizi komisyon süresincinde oldukça ayrıntılı ve dayanaklı bir şekilde ifade etmiş bulunmaktayız. Güvenlik soruşturmasının objektif kriterlerle yapılacak şekilde bu defa bir kod yasa olarak mevzuatımızda yer alması gerektiği kanaatindeyiz. Grubumuzun busüreci ilgiyle takip ettiğini ifade eder iken her aşamada olumlu katkı sağlamaya da hazırız." dedi.

Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
COVİD-19 aşısı üretilse, aşı olur musunuz?
COVİD-19 aşısı üretilse, aşı olur musunuz?
Namaz Vakti 25 Mayıs 2020
İmsak 03:39
Güneş 05:31
Öğle 13:06
İkindi 17:04
Akşam 20:31
Yatsı 22:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@