'Torba kanun teklifi' TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilip yasalaştı.

GÜNDEM 21.12.2019, 22:57 22.12.2019, 03:46
'Torba kanun teklifi' TBMM'de kabul edildi

Kanuna göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca tabiat parkı ve milli parklarda 29 sene vakit ile yatırımcılara kiraya verdiği alanların kira vakitleri 20 sene olarak tekrardan düzenlenecek. Yasa, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihalesi oluşturulan ya da sözleşmeye bağlanan kiralama işlemleri ile ilgili uygulanmayacak.

Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nun öngörülen planlamayla, Kültür ve Turizm Bakanlığınca sunulan kamu hizmetlerinde gereksinim duyulan taşınmaz mal alımları ile kültür ya da turizm yatırımlarına dair kamulaştırma bedelleri için  destek döner sermayeden sağlanabilecek.

Kamulaştırma Kanunu'na eklenmesi öngörülen maddeyle, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında 8 Aralık 2004'ten sonra yapılmış olan kamulaştırma iş ve işlemlerine dair davalarda husumet TOKİ'ye, bu tarihten önceki kamulaştırma iş ve işlemlerine dair davalarda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yöneltilebilecek.

İstimlak Kanunu uyarınca, kesinleşmiş mahkeme kararlarına istinaden yönetimler adına tescil edilen taşınmazların eski malikleri adına kamu bankalarına yatırılan fakat hak sahiplerine ödenmediği belirleme ile kamulaştırma bedelleri nedeniyle yönetimler aleyhine açılacak her türlü davada değer; taşınmazın yönetim adına tescil edildiği tarih, değerleme tarihi olarak temel alınarak ve o tarihteki nitelikleri gözetilerek tespit edilecek.
Tespit edilen bedel, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirtiler Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosundaki aylık değişim oranları temel alınarak dava tarihi itibarıyla güncellenerek hak sahiplerine ödenecek.

KDV istisnası uzatılacak

Yatırım ve üretimin teşvik edilmesi hedefiyle, sanayi sicil belgesini haiz Katma Değer Vergisi (KDV) mükelleflerine münhasıran imalat sanayisinde kullanılmak üzere oluşturulan yeni makine ve teçhizat teslimlerine dair KDV istisnası, 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak. Cumhurbaşkanına program zamanını 2 sene kadar uzatabilme yetkisi verilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığınca tabiat parkı ve milli parklarda 29 sene vakit ile yatırımcılara kiraya verdiği kampingler ve günübirlik tesisler ile konaklama unsuru sahibi olan mesire yerlerinin uzatılan vakitler dahil toplam vakitleri, yeni sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 20 senesi geçemeyecek. İşlemleri şimdilik sonuçlanmayanlar ile ilgili de bu vakit uygulanacak.
Uludağ gibi kayak tesislerinin bulunduğu yerlerde teleferik, telesiyej gibi mekanik tesis hatlarının kira vakiti, yatırım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle 20 senelik vakit kısıtlamasının dışında olacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun  Uygulama Şekli Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilerek, cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarih 1 Eylül 2020'ye ertelenecek.
Bu tarihe kadar asliye ceza mahkemelerinde oluşturulan duruşmalarda cumhuriyet savcısı bulunmayacak ve katılma hususunda cumhuriyet savcısının fikiri alınmayacak fakat verdiği hükümler ile tutuklamaya ya da salıverilmeye dair kararlara karşı cumhuriyet savcısının yasa yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya, cumhuriyet başsavcılığına gönderilecek.

Müze ve ören yerlerinde uygulanan su ve atık su tarifesi

Aboneliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, il kültür ve turizm müdürlükleri ya da bakanlığa bağlı döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğüne ait olan müze ve ören yerleri amacıyla belirlenecek su ve atık su tarifeleri, tüketim miktarına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarifesini de geçemeyecek.

Aboneliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, il kültür ve turizm müdürlükleri ya da bakanlığa bağlı döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğüne bağlı müze ve ören mekanlarında, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz, jeotermal akışkan ve buharın elde edilmesi, iletilmesi ve kullanılmasında oluşturulan su ve atık su tarifesi, kamu kurum ve kuruluşlarına oluşturulan su ve atık su tarifesinin yüzde 10'unu geçemeyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri için şimdilik ödenmemiş olan geçmiş su ve atık su kullanım borçları ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz ve buhar (akışkan) kullanım borçları tekrardan yapılandırılacak.

Buna göre, söz hususu borçların alacak asıllarının yüzde 50'sinin peşin ödenmesi kaydıyla su ve atık su, gaz, jeotermal akışkan ve buharın alacak asıllarının tamamı ile bu alacaklara bağlı her türlü cezalar ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek, başlatılan icra takipleri düşecek ve açılan davalar ile ilgili resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek. Yargılama gideri ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek.
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce verdiği ve infaz edilmeyen mahkeme kararlarına husus alacaklara dair de bu madde hükümleri uygulanacak ve yargılama gideri ile vekalet ücretinin tahsilinden vazgeçilecek.

İller Bankası, resmi daire olarak tanımlanan kurum ve kuruluşlar adına gerçekleştireceği ihalelere dair düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinden muaf tutulacak.

TÜSEB'de görevlendirilen öğretim üyelerine ilave ödeme

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) nitelikli akademik personel istihdamının sağlanabilmesini hedefleyen yasaya göre, TÜSEB'de görevlendirilen öğretim üyelerine ek ödeme yapılacak.

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı personeli Devlet Memurları Kanunu'na, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'ye, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında ise Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi olmayacak.
 

Orman Kanunu'na göre izin verdiği orman alanları ile belirlenen özel statülü orman alanlarında, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında sınırları belirleme ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları, Orman Genel Müdürlüğünün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları, tohum bahçesi, tohum meşceresi, gen koruma ormanları ve özel ağaçlandırma amacıyla tahsis edilmiş orman alanları orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına tescil edilemeyecek.

Güvenlik soruşturması usullerine dair planlama yasa önerilerinden çıkarıldı

Genel Kurulda, AK Parti'nin kabul edilen farklılık önergesiyle, Devlet Memurları Kanunu kapsamında memuriyete atanacaklara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması koşulu ile buna dair usul ve esasların tekrardan düzenleyen üç madde teklif metninden çıkarıldı.

Tekliften çıkarılan maddeler, güvenlik soruşturması ya da arşiv incelemesi neticesine göre atanmayan ya da atama onayı iptal edilen ya da sözleşmesi feshedilen şahıslar tarafından süresinde açılmış, yasa yolu aşamasında bulunanlar dahil görülmekte olan iptal davalarında planlamanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 güniçinde, süresinde açılacak iptal davalarında ise dava dilekçesinin idareye tebliğinden itibaren 30 gün içinde; yönetime resen, ilgililer ile ilgili güvenlik soruşturması ya da arşiv incelemesinin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre tekrardan yapılması hükmü düzenleniyor.

İlk defa ya da tekrardan kamu hizmeti ve görevlerine atanacak ve haklarında güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması yapılacak kişilerin, Anayasa'ya ve devlete sadakat ve bağlılık, terör örgütleriyle eylem birliği ortamında olmamak, bu örgütlere yardım etmemek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamak ya da kullandırmamak, bu örgütlerin propagandasını yapmamak ilke ve kuralları; kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği bulunup bulunmadığı ve ile ilgili rastgele bir tahdit olup olmadığı yönlerinden kamu hizmet ve görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak veri Değerlendirme Komisyonuna iletilecek.
Güvenlik soruşturması ve arşiv incelemesi, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Güvenlik Genel Müdürlüğü ve yerel mülki yönetim amirlikleri doğrulusunda yapılacak.

Güvenlik soruşturmasına dair maddelerin öneriten çıkarılmasının sonrasında söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, devlet memurluğuna girişte güvenlik soruşturması yapılmasına dair düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üstüne görüşmekte oldukları yasa önerilerinde Anayasa Mahkemesinin kararında belirtilen hususlar öneme alınarak üç maddede düzenleme yapılmasının öngörüldüğünü anımsattı.

Güvenlik soruşturmasının memuriyete alım süresince aranan şartlardan olması gerekliliğini ifade eden Bülbül, "Görüş ve değerlendirmelerimizi komisyon süresincinde oldukça ayrıntılı ve dayanaklı bir şekilde ifade etmiş bulunmaktayız. Güvenlik soruşturmasının objektif kriterlerle yapılacak şekilde bu defa bir kod yasa olarak mevzuatımızda yer alması gerektiği kanaatindeyiz. Grubumuzun busüreci ilgiyle takip ettiğini ifade eder iken her aşamada olumlu katkı sağlamaya da hazırız." dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kadın cinayetlerinin kaynağı nedir?
Kadın cinayetlerinin kaynağı nedir?
Namaz Vakti 15 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:24
Öğle 13:10
İkindi 17:09
Akşam 20:45
Yatsı 22:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@